A

MAGYAR FALUSZÖVETSÉG

időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

ALAPSZABÁLYA

 

Elfogadta: A Magyar Faluszövetség Gyöngyösön (Mátrafüred) 2006. november 23-án megtartott közgyűlése.

A Magyar Faluszövetség Alapszabálya

I.

Általános rendelkezések

1.      A Magyar Faluszövetség (továbbiakban: Szövetség) célja a falusi önkormányzatok jogainak és érdekeinek kollektív képviselete, védelme, érvényesítésének előmozdítása, az országos és a területi állami, politikai szerveknél. Kapcsolatok ápolása a hazai és nemzetközi érdekszövetségekkel, egyesületekkel.

2.      A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

3.      A Szövetség neve: Magyar Faluszövetség

4.      A Szövetség székhelye: 6031 Szentkirály, Kossuth Lajos u. 13. Működési területe Magyarország területére terjed ki.

5.      A Szövetség pecsétje: körpecsét a név feltüntetésével.

6.      A szövetség jogi személy.

II.

A szövetség feladatai

1.      A falvak hátrányos helyzetének csökkentése, a terület és településpolitikai koncepciók, törvénytervezetek kidolgozása során a falvak érdekeinek képviselete, az országgyűlés és szervei, a Kormány, a szakminisztériumok, a területi állami szervek előtt.

2.      A falusi önkormányzatok tapasztalatainak, javaslatainak összegyűjtése és elemzése alapján részt vállal a terület- és településpolitikai koncepciók kidolgozásában, a falvakat érintő törvénytervezetek és más állami döntéstervezetekkel kapcsolatban, továbbá újak megalkotását kezdeményezi.

3.      Figyelemmel kíséri a falvak helyzetét, fejlesztésük lehetőségeit, szükség esetén fellép a falvak önállóságát, fejlődését sértő vagy akadályozó intézkedések ellen.

4.      Országos illetve regionális falunapok, tanácskozások és egyéb rendezvények szervezése, a tapasztalatok kicserélése érdekében. Szakértői értekezletek, szakmai továbbképzések szervezése.

5.      Adat és dokumentáció bázis kialakítása, sajtó, folyóiratok és kiadványok megjelentetése. Bel- és külföldi tanulmányutak szervezése, illetve a tagönkormányzatok ez irányú munkájának szervezése.

6.      Kapcsolattartás az országos és megyei szintű állami, társadalmi szervekkel, egyesületekkel.

7.      Együttműködés az országos és regionális önkormányzati érdekszövetségekkel, együttműködés kialakítása, kapcsolatok ápolása, a hasonló típusú külföldi önkormányzati szövetségekkel.

8.      Alapítványok, pályázatok, valamint egyéb anyagi eszközök megpályázása, felhasználása.

III.

A Szövetség tagjai

1.      A Szövetségnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek.

2.      A Szövetségnek rendes tagja lehet az a falusi (községi, nagyközségi) önkormányzat, amely az alapszabályt magára nézve kötelezőnek elfogadja, és az éves tagdíjat befizeti.

3.      A Szövetég pártoló tagjai lehetnek országos és területi állami és társadalmi szervezetek, intézmények, egyesületek, gazdasági vállalkozások, alapítványok, amennyiben felvételüket kérik, és készek anyagilag vagy más módon támogatni a Szövetség céljainak megvalósítását.

4.      Tiszteletbeli tagnak választhatók a Közgyűlés által azon természetes személyek, akik a Szövetségnek illetve a magyar falvaknak különleges szolgálatot tettek.

A tiszteletbeli tagság, tanácskozási, tanácsadói joggal részvételre jogosít a Szövetség valamennyi rendezvényén. Egyéb jog vagy kötelezettség nem fakad a tiszteletbeli tagságból.

5.      A Szövetségbe való belépés önkéntes. A belépés az Elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozattal történik, amelyben a belépő kijelenti, hogy a Szövetség alapszabályát magára nézve kötelezőnek elismeri, és vállalja a tagdíj fizetését.

6.      A Szövetségi tagság megszűnik:

a.       kilépéssel,

b.      a tagdíj befizetésének 12 hónapnál hosszabb ideig tartó elmulasztása esetén,

c.       kizárással,

d.      a Szövetség megszűnésével.

IV.

A Szövetség tagjainak jogai és kötelességei

1.      A Szövetség rendes tagjának jogai:

a.       részt vehet a Szövetség tevékenységében, rendezvényein,

b.      képviselője választhat és választható a Szövetség szerveibe, tisztségeire

c.       igényelheti a Szövetség érdekképviseleti, érdekvédelmi tevékenységét, igénybe veheti a Szövetség szolgáltatásait.

d.      javaslatot tehet a Szövetséget érintő bármely kérdésben, és kifogást emelhet a Szövetség alapszabályt, jogszabályt sértő határozata ellen,

e.       a Szövetség szerveitől, tisztségviselőitől felvilágosítást kérhet a Szövetség bármely tevékenységéről, amelyre az érintettek érdemben válaszolni kötelesek.

2.      A Szövetség rendes tagjának kötelességei:

a.       az alapszabály tiszteletben tartása,

b.      részvétel a Szövetség szerveinek munkájában, a Szövetség céljai megvalósításának elősegítése,

c.       a Szövetségi tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása,

d.      a tagdíj befizetése, a tagdíj befizetésének határideje minden év március 31.

3.      A Szövetség pártoló tagjának jogai:

a.       tanácskozási joggal részt vehet a Szövetség közgyűlésén,

b.      javaslatot, észrevételeket tehet a Szövetség működésével kapcsolatban.,

c.       részesülhet a Szövetség szolgáltatásaiban,

4.      A Szövetség pártoló tagjának kötelességei:

a.       az alapszabály betartása,

b.      a Szövetség célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása, a vállalt feladatok végrehajtása.

V.

A Szövetség szervei

1.      Közgyűlés, küldöttgyűlés,

2.      Elnökség,

3.      Ellenőrző Bizottság,

4.      Elnök,

5.      Alelnökök,

VI.

A Közgyűlés, küldöttgyűlés

1.      A Szövetség legfelsőbb szerve a közgyűlés

A Közgyűlés a Szövetség rendes tagjai polgármestereinek (akadályoztatása esetén alpolgármestereinek) testülete.

A Közgyűlésen minden falusi önkormányzat egy szavazattal rendelkezik.

A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként össze kell hívni.

A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha a tagok egynegyede az ok és cél megjelölésével kívánja.

A Közgyűlést az Elnökség hívja össze.

2.      A Közgyűlés határozatképes, ha a polgármesterek több mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlést 30 napon belül ismételten össze kell hívni. Ez az ülés az eredeti napirendekben felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

3.      A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elutasítottnak kell tekinteni.

A jelenlévők több mint kétharmadának szavazata szükséges:

a. a Szövetség egyesülésének, feloszlatásának kimondásához,

b. az Alapszabály elfogadásához, módosításához,

c. a Közgyűlés hatáskörébe tartozó érdekvédelmi ügy eldöntéséhez.

4.      A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a.       Az alapszabály elfogadása, módosítása

b.      Az önkormányzatokról szóló tv. módosítása esetén a törvénytervezet véleményezésével kapcsolatos Szövetségi állásfoglalás kialakítása

c.       A Szövetség elnökének, alelnökeinek, elnökségének, ellenőrző bizottságának megválasztása, illetőleg a megválasztott tisztségekből történő visszahívása, felmentése,

d.      a Szövetség székhelyének kijelölése,

e.       a Szövetség tevékenységéről szóló éves beszámoló elfogadása,

f.        az éves költségvetés meghatározása,

g.       a Szövetség gazdálkodásáról szóló éves beszámoló elfogadása,

h.       a Szövetség megalakulásának, feloszlásának és más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása.

5.      Amennyiben a Szövetség tagjainak száma a 200-at meghaladja a legfelsőbb döntéshozó szerv a küldöttgyűlés.

A küldöttgyűlés tagjai:

a.       maximum 10 községi önkormányzatot képviselő küldöttek. A küldötteket megyénként választják, úgy, hogy minden megyéből legalább 1 képviselő tagja legyen a küldöttgyűlésnek,

b.      a Szövetség elnökségének, ellenőrző bizottságának tagjai, ha nem küldöttek,

c.       a küldöttgyűlés működésére a közgyűlésre vonatkozó – a VI. fejezet 1-4 pontjában foglalt – szabályokat kell alkalmazni,

VII.

Elnökség

1.      Az elnökség a két közgyűlés közötti időszakban a Szövetség irányító és végrehajtó szerve.

Az elnökség megbízatása az önkormányzati választásokat követően az új elnökség megválasztásáig tart.

2.      Az elnökség 7 tagú. Tagjai a Közgyűlés által 4 évi időtartamra megválasztott elnök, 3 alelnök és 3 további polgármester. Az elnökség tagjai megválasztásánál érvényesülni kell a területi elvnek. Megyénként 1-1 elnökségi tag választható.

3.      Az elnökség szükség szerint, de legalább évente 4 alkalommal tart ülést.

4.      Az elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van.

Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

5.      Az elnökség feladat és hatásköre:

a.       a közgyűlés összehívása,

b.      a közgyűlés határozata és saját döntései alapján ellátja a Szövetség folyamatos érdekképviseletét és védelmét, a központi és területi állami szerveknél,

c.       állandó kapcsolatot tart a központi és területi állami szervekkel,

d.      a közgyűlés, és a jogalkotó szervek részére készülő előterjesztések, tájékoztatók megtárgyalása,

e.       a két elnökségi ülés közötti elnöki tevékenységről szóló beszámoló elfogadása,

f.        nemzetközi kapcsolatok létesítése és fenntartása

6. Tiszteletbeli elnöknek választható a Közgyűlés által azon természetes személy, akik a Szövetségnek illetve a magyar falvaknak különleges szolgálatot tett. A tiszteletbeli elnökség, tanácskozási, tanácsadói joggal részvételre jogosít a Szövetség valamennyi rendezvényén. Egyéb jog vagy kötelezettség nem fakad a tiszteletbeli elnöki pozícióból. Az elnök a tiszteletbeli elnököt a Szövetség eseti képviseletével megbízhatja.

VIII.

A Szövetség Elnöke, Alelnökei

1.      A Szövetség tisztségviselői az Elnök és az Alelnökök.

2.      Az Elnök és Alelnökök tisztségüket társadalmi megbízatásban látják el.

3.      Az Elnök feladatai:

a.       vezeti a Közgyűlés és az Elnökség ülését,

b.      képviseli a Szövetséget más szervek előtt,

c.       kapcsolatot tart más önkormányzati szövetségekkel, illetve más társadalmi, állami és érdekképviseleti szervekkel,

d.      intézkedik és dönt a közgyűlés, illetve az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben

e.       szervezi a Szövetség működését,

4.      Az Alelnökök:

a.       a Közgyűlés döntése alapján helyettesítik az elnököt,

b.      a Szövetség elnökének irányításával ellátják – a kialakított munkamegosztásnak megfelelően – vezetői feladataikat

IX.

Az Ellenőrző Bizottság

1.      Az Ellenőrző Bizottság elnökből és két tagból áll.

Az Ellenőrző Bizottság tagjai csak a Szövetség rendes tagjai lehetnek.

Az Ellenőrző Bizottság tagja nem lehet az Elnökség tagja.

Megbízatása 4 évre szól.

2.      Az Ellenőrző Bizottság feladatai

a.       ellenőrzi a Közgyűlés, az Elnökség határozatainak végrehajtását, felügyeli a Szövetség szerveinek tevékenységét,

b.      őrködik a Szövetség és Szervei alapszabályszerű működése, a pénzügyi gazdálkodás rendjének megtartása felett. E célból vizsgálatot tart, ellenőrzést végez.

c.       Az Ellenőrző Bizottság tagjait betekintési jog illeti meg a Szövetség valamennyi iratába, gazdálkodásába, információt kérhet a Szövetség bármely vezetői szervétől.

d.      Az Ellenőrző Bizottság munkájáról évenként a Közgyűlésnek számol be, kizárólag a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel.

X.

A Szövetség gazdálkodása

1.      A Szövetség a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint működik, a Közgyűlés által megállapított költségvetési keretek között.

2.      A Szövetség bevételei:

a.       Tagsági díj. A tagdíjat a tagok a település állandó lakossága alapulvételével fizetik.

A tagdíjat a Közgyűlés állapítja meg.

A Közgyűlés eltérő döntéséig a fizetendő tagdíj 10 Ft/ egy állandó lakos.

b.      pártoló tagok anyagi hozzájárulása,

c.       jogi és természetes személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai

3.      A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.

4.      A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel.

A Szövetség tagjai a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

XI.

1.                              A Szövetség megszűnik:

a.       ha feloszlását a Közgyűlés kimondja,

b.      ha a Szövetség más szervezettel egyesül,

c.       a bíróság feloszlatja,

d.      megszűnésének bíróság által történő megállapításával,

2.      A Szövetség megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után maradó vagyonról a megszűnést kimondó Közgyűlés rendelkezik.

2006. november 23.

                                                                  Szabó Gellért sk.

                                                            Magyar Faluszövetség elnöke